ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR INTERNETVERKOOP HERBATHEEK

 

1.       Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

 

Deze algemene voorwaarden zijn, bij uitsluiting van alle andere, van toepassing op de rechtsverhouding tussen elke bezoeker en gebruiker van de webwinkel van HERBATHEEK  alsook op elke levering ten gevolge van een aankoop verricht op deze webwinkel.

 

Onder “koper” wordt verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met HERBATHEEK  in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

 

De koper is gehouden bij het plaatsen van een bestelling het daartoe voorziene vakje aan te vinken, hetwelk  geldt als bevestiging van het hebben gelezen en aanvaarden van deze algemene verkoopsvoorwaarden.

 

Naast deze algemene voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten.  Mochten er tussen de aanvullende en deze algemene voorwaarden  verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven de algemene voorwaarden, tenzij anders is bepaald.

 

Algemene voorwaarden die de koper hanteert zijn niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door HERBATHEEK  is ingestemd.

 

2.       Informatie op de site

 

Alle informatie op de site van HERBATHEEK  wordt ter goeder trouw gegeven.  HERBATHEEK  is niet aansprakelijk voor gebeurlijke fouten in deze informatie of door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens.

 

Afbeeldingen bij de producten worden gegeven ter illustratie, maar kunnen mogelijk afwijken van de reële situatie.   Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.  We behouden ons het recht voor om andere, evenwaardige producten te leveren dan diegene aangeboden op de website ( dit bv. in het geval van uitputting van de voorraad enz.).

 

Het is mogelijk dat HERBATHEEK  op haar website links opneemt naar andere websites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn.  Dergelijke links zijn louter informatief.  HERBATHEEK  is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website waarnaar wordt verwezen of het gebruik daarvan.

 

3.       Prijzen

 

Alle prijzen op de site van HERBATHEEK  zijn uitgedrukt in Euro en inclusief btw en eventuele taksen.  De kortingen in procenten worden ter informatie onder de prijzen meegedeeld.  Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

 

Fouten in prijzen en/of aanbiedingen op de website zijn voorbehouden.

 

De prijzen op de website van HERBATHEEK  en in de orderbevestiging zijn bindend voor beide partijen, tenzij in geval van gebeurlijke vergissingen in de prijsvermelding, of in geval van onverwachte of niet meegedeelde prijsstijgingen bij onze fabrikanten of leveranciers.  We streven er in ieder geval naar om de prijsvermelding correct te laten verlopen.

 

4.       Bestelling en verkoopsovereenkomst

 

De koper kan slechts een bestelling plaatsen na het doorlopen van een registratieprocedure waarbij enkele belangrijke gegevens worden gevraagd zoals naam, leveringsadres, e-mailadres, telefoon, enz.

 

Wanneer de koper een bestelling heeft geplaatst, wordt er een automatisch e-mailbericht gezonden naar het e-mailadres dat u bij de bestelling heeft opgegeven.  Dit e-mailbericht geeft u de zekerheid dat HERBATHEEK  uw bestelling goed heeft ontvangen.

 

Deze overeenkomst kan door HERBATHEEK   herroepen worden in geval de koper niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan.  In dat geval zal HERBATHEEK  de koper dit binnen tien dagen na de ontvangst van de bestelling meedelen.

 

Vanaf de verzendingsdatum van de orderbevestiging, heeft u 14 opeenvolgende dagen de tijd om uw betaling via overschrijving uit te voeren op het rekeningnummer dat vermeld staat in uw orderbevestiging.  Indien wij na deze termijn geen betaling hebben ontvangen, wordt uw bestelling automatisch geannuleerd door HERBATHEEK .

 

Vanaf het ogenblik dat wij uw betaling binnen de vastgestelde termijn ontvangen, gaat de overeenkomst tussen HERBATHEEK  en de koper in, en betekent dit dat u akkoord gaat met inhoud van en de prijszetting in de orderbevestiging.  Op dat moment is het annuleren van de bestelling niet meer mogelijk, tenzij mitst betaling van een forfaitaire schadevergoeding van ten minste 15% van de waarde van de bestelde goederen, kortingen niet meegerekend.  HERBATHEEK  kan om redenen van overmacht, eenzijdig de verkoopsovereenkomst verbreken.  In dit geval wordt tussen beide partijen (koper en verkoper) getracht naar een minnelijke schikking.

 

5.       Levering en leveringstijd

 

Van zodra dat uw betaling ontvangen wordt op onze rekening die vermeld staat op de orderbevestiging, kan de bestelling verstuurd worden.  De gemiddelde leveringstermijn bedraagt 5 werkdagen na ontvangst van de betaling.  Wij streven ernaar om onze producten binnen deze termijn naar de klant te versturen.  In bepaalde gevallen kunnen leveringstermijnen uitlopen waarop HERBATHEEK  geen invloed heeft, bv. in het geval van overmacht.  Indien deze periode van overmacht langer dan 8 weken aansleept, kunnen beide partijen er voor kiezen om de overeenkomst als ontbonden te beschouwen mits schriftelijke melding, zonder dat HERBATHEEK  of de koper een schadevergoeding aan elkaar zijn verschuldigd.

 

Levering van de goederen gebeurt op een vooraf afgesproken tijdstip en plaats, tenzij de goederen met de post of een koerier bedrijf worden verstuurd. 

 

De levering is voorzien tot op het gelijkvloers.  De klant dient ervoor te zorgen dat de plaats van levering gemakkelijk bereikbaar is.

 

Bij afwezigheid van de klant tijdens de levering, kan het product opnieuw aangeboden worden, maar dient de klant de transportkosten voor de tweede levering eveneens te vergoeden.

 

 

6.       Overmacht

 

Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van HERBATHEEK  onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen ten opzichte van de koper volledig of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van de verplichtingen in alle redelijkheid niet kan worden verlangd door HERBATHEEK , ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst was te voorzien.  Onder overmacht zal in ieder geval ook worden verstaan : oorlog, oorlogsgevaar, overstroming, stormschade, stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, faillissement of bankroet van een leverancier of onderaannemer, uitsluitingen, in- en uitvoerverboden, optreden van werknemers-organisaties, waardoor uitvoering van een opdracht onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet-levering van producten aan HERBATHEEK  door derden en andere onvoorziene omstandigheden, ook in het land van herkomst van de producten, welke de normale bedrijfsvoering storen en de uitvoering van een opdracht vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken.

 

7.       Bedenktijd

 

Na ontvangst van de producten aangekocht op de webwinkel van HERBATHEEK  beschikt de koper  over een bedenktijd van 14 kalenderdagen.  Deze periode gaat in op het ogenblik van de levering op het adres dat is opgegeven door de koper, ongeacht wie de goederen in ontvangst neemt.  Dit recht van verzaking is niet van toepassing voor zakelijke klanten.  Binnen deze termijn nemen wij het aangekochte product terug, waarbij de verzendingskosten voor uw rekening zijn.

 

U dient ons schriftelijk (via email op info(at)HERBATHEEK (punt)be of via aangetekende brief) op de hoogte te stellen van het feit dat u het product wenst terug te geven, zonder dat u hiervoor een motivatie dient te geven.  Gelieve bij deze communicatie het rekeningnummer te vermelden waarop de aankoopsom dient teruggestort te worden.

 

Het verzakingsrecht vervalt wanneer zowel het product als de verpakking niet meer in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren.  Eventuele bijhorende accessoires en documenten dienen steeds meegestuurd te worden.

 

Enkel voorraadartikels kunnen worden teruggenomen.  Producten die speciaal werden besteld of die op maat werden gemaakt, kunnen niet worden geretourneerd, tenzij in onderling akkoord en mits betaling van een forfaitaire schadevergoeding van ten minste 15% van de waarde van de goederen, kortingen niet meegerekend.  Indien u wenst te weten of een bepaald artikel door ons als courant (voorraad) artikel wordt beschouwd, kunt u ons hiervoor contacteren via mail.

 

Als blijkt dat de goederen waarvoor het verzakingsrecht wordt uitgeoefend niet onbeschadigd, ongebruikt, onvervuild en ongeopend (in originele staat en in originele verpakking) zijn wanneer deze ontvangen worden door HERBATHEEK, zal het product verder eigendom blijven van de koper en zal HERBATHEEK niet overgaan tot enige terugbetaling.  Op verzoek van de koper kan het product opnieuw naar de koper worden geleverd, doch mits het betalen van de bijhorende verzendkosten.

 

 

8.       Garantie

 

De wettelijke garantiebepalingen zijn van toepassing op de producten en diensten geleverd door HERBATHEEK.  Deze termijn vangt aan daags na de levering aan het leveringsadres zoals opgegeven door de koper.   De factuur en de leveringsbon gelden als enige vorm van garantiebewijs en moeten kunnen voorgelegd worden om aanspraak te maken op de wettelijke garantieregeling.

Bij levering dient de ontvanger van de producten elke zichtbare schade (inclusief beschadigde verpakking) steeds te vermelden op de leverbon.  Bij gebreke daaraan zullen klachten omtrent zichtbare schade niet meer aanvaard worden.

Indien de eindgebruiker na de levering, bij het openen van de verpakking een tekortkoming of beschadiging vaststelt, dient deze binnen de 72 uur na levering van de goederen schriftelijk gemeld te worden aan HERBATHEEK  via e-mail op info(at)HERBATHEEK (punt)be

De gegevens van de leveringsbon zullen gevraagd worden.

Klachten buiten deze periode van 72 uur zullen niet meer aanvaard worden.

 

9.       Geschillen

 

Gebeurlijke klachten dienen ons steeds schriftelijk (via e-mail of door middel van een aangetekende brief) te worden meegedeeld.   Wij zullen in geval van een gefundeerde klacht of opmerking ons uiterste best doen om u tevreden te stellen.

 

In geval van geschillen tussen beide partijen (klant/verkoper), zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar HERBATHEEK zijn zetel heeft bevoegd. 

Uw Cart  

Geen producten

Verzending 0,00 €
Btw 0,00 €
Totaal 0,00 €

Prijzen zijn incl. BTW

Uw Cart Bestellen

Promoties

Er zijn op dit moment geen aanbiedingen

Follow Us..